Tildelte driftskonsesjoner

For alle uttak med et samlet uttak over 10 000 m3 og for alle uttak av naturstein kreves driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF), jf. mineralloven § 43.

Her publiserer vi driftskonsesjoner som er tildelt etter mineralloven. Foreløpig er driftskonsesjonene som er tildelt i 2018, 2019 og første halvår for 2020 tilgjengelig, men oversikten blir oppdatert etterhvert.