For alle uttak med et samlet uttak over 10 000 m3 kreves driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF), jf. mineralloven § 43.

Her publiserer vi driftskonsesjoner som er tildelt etter mineralloven. Foreløpig har DMF tilgjengeliggjort konsesjoner som er tildelt i 2018 og senere.