Undersøkelsesrett til statens mineraler tildeles etter søknad til DMF.

Søknad om undersøkelsesrett gjøres via Min Side. I Min side kan du også gjøre annen administrering av ditt foretaks rettigheter, f.eks. beregne årsavgift.

Undersøkelsesrett til statens mineraler kan bare tildeles foretak som er registrert i Foretaksregisteret, jf. § 13 annet ledd.

Ifølge mineralloven kan du som søker få avslag på søknad om undersøkelsesrett dersom:

  • du har en utvinningsrett i samme område (jf. § 13)
  • det er mindre enn ett år siden du hadde en bergrettighet med beste prioritet i det omsøkte området (jf. § 24)
  • personer eller selskaper som tidligere har hatt en bergrettighet på det omsøkte området kan likestilles med deg som søker (jf. § 27)


Vi gjør oppmerksom på at det skal sendes skriftlig varsel til DMF 2 måneder før undersøkelsesarbeid igangsettes. Før undersøkelsesarbeid i Finnmark kreves særskilt tillatelse fra DMF.

En undersøkelsesrett opphører når 7 år er gått fra den dagen den ble utferdiget, eller når forlenget frist som kan gis etter lovens § 23, er utløpt.

Krav til undersøkelsesområdet

Et undersøkelsesområde kan maksimalt være 10 km2. Det skal ha form av en rettvinklet firkant hvor sidene er parallelle med hovedaksesystemet UTM i kartdatum EUREF89 i målestokk 1:50 000.

Den lengste siden kan ikke være lengre enn 10 km og ingen side kan være kortere enn 1 km. Dette betyr at et undersøkelsesområde ikke kan være mindre enn 1 km2.