Retten til å gjøre undersøkelser etter statens mineraler krever bergrettigheter som tildeles og administreres av DMF. Her er en oversikt over tildelte bergrettigheter og privatfinansierte undersøkelseskostnader.
Norge er per 01.01.2024 belagt med 1 669 bergretter, fordelt på 1 509 undersøkelsesretter og 160 utvinningsretter. I 2023 tildelte DMF 826 undersøkelsesretter og 9 utvinningsretter.

Antall tildelte bergrettigheter i perioden 2014–2023

Kartet under viser alle bergrettighetene per 01.01.2024, og hvordan undersøkelseskostandene fordeler seg per fylke. Undersøkelseskostnadene inkluderer kun privatfinansierte undersøkelser fra områder med og uten pågående drift. 

Alle bergrettigheter per 01.01.2024

Kart som viser antall tildelte bergrettigheter i perioden 2014–2023

Privatfinansierte undersøkelser i Norge var på 285 millioner kroner i 2022. Hvorav 222 millioner kroner var fra områder uten pågående drift, og 63 millioner fra områder med pågående drift. Figuren nedenfor viser utviklingen i undersøkelseskostnader de siste 10 årene.

Undersøkelseskostnader i perioden 2013–2022

Privatfinansierte undersøkelser fra områder uten pågående drift er ikke en del av den lovpålagte rapporteringen til DMF, og rapporters på frivillig basis fra rettighetshaverne. 83 % av de norske, og 69 % av de utenlandske rettighetshaverne har besvart. De reelle tallene antas derfor å være noe høyere.