Sikring av farlige gruveåpninger

DMF har ansvar for sikring etter nedlagt drift på statens mineraler i områder der staten har et eier-/forvalteransvar, eller har sikringsoppgaver på annet grunnlag. Til sammen har DMF sikret hundretalls gruveområder med flere tusen gruveåpninger.

Sikring av farlige gruveåpninger til dagen

Det er mineralloven som regulerer sikringsplikten etter uttak av mineralske forekomster. Loven skiller mellom statens og grunneiers mineraler (tidligere mutbare og ikke mutbare mineraler), og omfatter alle typer faste mineralråstoffer i Fastlands-Norge.

I utgangspunktet er det den som driver utvinningsvirksomheten som har plikt til å sikre de åpningene som etableres i forbindelse med driften. Sikringsplikten gjelder både mens driften pågår, og når driften er avsluttet. Lovens krav etter avsluttet drift er at sikringen må være forsvarlig og varig.

I områder hvor utvinningsvirksomheten er avsluttet og den ansvarlige for driften ikke lenger eksisterer, gjelder følgende:

Grunneier eller rettighetshaver har ansvaret for sikring av åpninger etter drift på grunneiers mineraler.

I områder der staten har et eier- eller forvalteransvar, og det har vært gruvedrift på statens mineraler, må det vurderes hvem som med rimelighet kan pålegges sikringsansvaret. For områder hvor staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har et eier-/forvalteransvar er ansvaret for gjennomføring av sikring delegert til DMF. I tillegg har DMF i noen tilfeller sikret andre farlige gruveåpninger som ligger utenfor områder der staten har eier-/forvalteransvar. Grunnlaget for sikring i slike tilfeller er en konkret vurdering av om åpningen utgjør fare for liv og helse, at det ikke er andre som med rimelighet kan anses som ansvarlig og om sikringsansvaret kan anses omfattet av DMFs samfunnsoppdrag som offentlig organ.

Meld fra om usikrede gruveåpninger eller defekte sikringer

Dersom du oppdager usikrede gruveåpninger eller defekte sikringer etter nedlagt drift ønsker DMF melding om dette. I områder der det fortsatt er drift, har tiltakshaver/driver ansvar for sikring. Meld fra direkte i vår kartløsning. Alternativt kan du melde fra via skjema for melding.