Undersøkelsesrett og utvinningsrett til statens mineraler kan overdras, jf. mineralloven §§ 26 og 35.

Overdragelse av mer enn 50 % av aksjene i et selskap, som innehar rettigheter til statens mineraler, likestilles med overdragelse av rettigheten i seg selv. Rettigheter kan bare overdras til foretak som er registrert i Foretaksregisteret.

Begrensningen mot å ha mer enn en rettighet til ett og samme område, gjelder tilsvarende for overdragelse av rettigheter. Det vil si at en som allerede har en rettighet i et område, ikke kan kjøpe seg en annen rettighet i samme område.

Søknad om godkjenning av overdragelse sendes DMF, uten ugrunnet opphold etter at avtale om overdragelse er inngått.

Søknaden skal inneholde:

  • informasjon om rettighetshaver
  • henvisning til rettigheter som søkes overdratt
  • informasjon om den som overtar rettigheten (firmaattest e.l.)
  • avtale om overdragelse vedlegges søknad