Folldal
Publisert: 04.05.2023 Foto:
Direktoratet for mineralforvaltning skal i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) undersøke hvordan man kan gjenvinne metaller fra deponimasser i Folldal.

Dette prosjektet er en del av Nordic Innovations prosjekt om bærekraftig mineralproduksjon i Norden.

- For å sikre bærekraftig utnyttelse av mineraler og metaller trengs det mer kunnskap om hvordan man kan minimere og gjenbruke avfall fra mineralutvinning. Denne typen forskning er svært viktig for å øke utnyttelsen av ressurser som ellers ville blitt ansett som avfall. Derfor har vi nå initiert et spennende samarbeid med NTNU som skal øke kunnskapen om hvordan vi kan utnytte metaller fra deponimasser, sier Rita Øyen, prosjektkoordinator og senioringeniør ved Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).

Bedre ressursutnyttelse

I Folldal har nesten 250 års gruveaktivitet ført til en betydelig forurensning av natur og vassdrag i området. DMF har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) nå startet tiltaksarbeid i Folldal for å redusere forurensningen.

En del av tiltakspakken som er planlagt er et renseanlegg som skal behandle det forurensede vannet før det går ut i elva Folla. Dette renseanlegget vil skape et metallholdig slam som må deponeres.

Slammet inneholder blant annet tungmetaller som kobber og sink. Dette er metaller som er viktige for det grønne skiftet og som vår moderne hverdag av avhengig av.

- Et bærekraftig alternativ er å utvinne disse metallene. Men med dagens teknologi er dette dyrt. I dag er det billigere å deponere slammet som avfall og heller utvinne nye metaller fra gruver. Derfor skal prosjektet teste ulike teknologier for å finne ut hvordan vi best kan utvinne metallene fra slammet, forklarer Øyen.

Det er Institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU som har fått oppgaven om å teste ulike typer kjemikalier for å finne ut hvilke som egner seg best for å fjerne metallene fra vannet som i dag går ut i elva. De kjemikaliene som gir best resultater, vil bli brukt i del to av prosjektet. Her skal ulike teknologier testes.

- Forskningsprosjektet vil resultere i et kunnskapsgrunnlag som kan bygges videre på, slik at vi i fremtiden også kan sikre bedre ressursutnyttelse av metaller fra deponimasser, avslutter Øyen.

Du kan lese mer om Helhetlig tiltaksplan for Folldal gruver her.