Fjellparti fra Børa i Møre og Romsdal
Publisert: 12.12.2023 Foto:
Frank Furseth
For å opprettholde rettigheter til statens mineraler må undersøker betale en årlig avgift til staten, jf. mineralloven § 56.

Årsavgift betales første gang for kalenderåret etter rettighetene er tildelt. Avgiftenes størrelse fastsettes i forskrift til mineralloven §§ 5-2 og 5-3. 
 
Årsavgift for 2024 skal betales forskuddsvis innen 15. januar 2024, eller innen 30. april 2024*.

Rettighetshaverne kan velge å betale årsavgift innen 30. april 2024, i så fall blir det lagt til en tilleggsavgift på 50%. Betales ikke hele summen (årsavgift + tilleggsavgift) innen 30. april 2024, faller rettigheten bort. 
 
Årsavgift blir beregnet etter at areal eventuelt er redusert eller rettigheter er fristilt. Reduksjon av området må være utført digitalt via Min side eller DMF må ha mottatt melding om reduksjon av områder senest 31. desember dersom det skal ha innvirkning på årsavgiften for det påfølgende året.

Årsavgiften betales til kontonr. 7694 05 05883. Innbetalingen merkes med hva innbetalingen gjelder og navn på rettighetsområde. 

Rettighetshavere som har norsk personnummer eller organisasjonsnummer utstedt i Norge, kan selv beregne hvor mye de skal betale i årsavgift på Min sideMin side finner du også lengst til høyre i vår toppmeny på forsiden.

Rettighetshavers ansvar

Rettighetshaver har selv ansvar for å overholde betalingsfristene. DMF sender ikke ut påminnelse til hver enkelt rettighetshaver om betaling av årsavgift.

*Innbetalt årsavgift (+tilleggsavgift) skal være inne på DMFs konto senest i løpet av/innen fristen (på oppgitt dag/dato). For årsavgifter (+tilleggsavgift) godtas betaling påfølgende hverdag hvis lovens frist faller på en lørdag eller helligdag.

Årsavgift for undersøkelsesrett


For å beholde undersøkelsesrett til statens mineraler skal det etter mineralloven § 56, jf. Forskriften § 5-2, for hver påbegynte 10 000 m2 betales årsavgift til staten:

  • for det andre og tredje kalenderåret med kr 10
  • for det fjerde og femte kalenderåret med kr 30
  • for det sjette kalenderåret med kr 50


Årsavgift per undersøkelsesområde (undersøkelsesrett) skal ikke være mindre enn kr 1 000. Ved forlengelse av undersøkelsesrett etter mineralloven § 23 skal det for hver påbegynte 10 000 m² betales årsavgift til staten med kr 50.

Årsavgift for 1 km2

2.-3. år

4.-5. år

> 6. år

NOK 1 000

NOK 3 000

NOK 5 000

Årsavgift for utvinningsrett

For å opprettholde utvinningsrett beregnes avgiften med grunnlag i areal. For utvinningsrett gjelder en flat sats med NOK 100 per påbegynte 10 000 m2. Denne satsen gjelder også ved forlengelse av utvinningsrett etter mineralloven. Minsteavgift per utvinningsområde (utvinningsrett) skal likevel ikke være mindre enn kr 1 000.