Mineralressursene deles inn i fem kategorier: metallisk malm, industrimineraler, naturstein, byggeråstoffer og energimineraler.

Metallisk malm

(jern, nikkel ilmenitt-titan og molybden)

Metallisk malm omfatter mineraler som inneholder metaller i så store mengder at de kan utvinnes økonomisk. 

Industrimineraler

(bl.a. kalkstein, olivin, nefelinsyenitt, kvarts, granitt og dolomitt)

Industrimineraler er mineraler og bergarter som på grunn av sine fysiske og kjemiske, ikke metalliske egenskaper er egnet for industriell utnyttelse. Slike mineraler utnyttes i mange ulike produkter, blant annet som fyllstoff i maling, papir og plast, og som hovedbestanddeler i keramikk, glass og sement.

Naturstein

(bl.a. larvikitt, granitt, marmor, skifer og murestein)

Naturstein er betegnelsen på all stein som kan sages, spaltes eller hugges til plater eller emner for bruk i utearealer, bygninger og monumenter. Vi skiller mellom skifer og blokkstein.

Skifer

Skifer er bergarter som spaltes langs naturlige, plane sjikt. Vanlige skifertyper er leirskifer, fyllittskifer, glimmerskifer og kvartsittskifer.

Blokkstein

Blokkstein brytes som store blokker, som deretter sages eller hugges til plater og emner. Vanlige typer er larvikitt, anortositt, marmor, granitt, kalkstein og sandstein.

Murestein

Murestein produseres av skifer, gneiser og granitter som kan deles opp etter spaltbarhet.

Byggeråstoffer

(sand, grus, pukk og leire)

Byggeråstoff er en fellesbenevnelse på mineralske råstoff som i første rekke brukes til bygge- og anleggsformål. Det skilles mellom uttak fra knust fjell og løsmasser. Pukk tas ut ved sprengning og knusing av fjell eller grov grus, mens sand og grus tas ut fra løsmasser. Disse benevnelsene brukes om hverandre, men i geologisk terminologi defineres de innenfor bestemte kornfraksjoner:

Sand: 0,06-2 mm.

Grus: 2-64 mm.

Stein: 64-256 mm.

Leire: er kornstørrelse i leirfraksjonen mindre enn 0,002 mm.

Pukk 

Pukk er knust fjell. De mest vanlige bergartene som brukes til pukk er gneis, granitt, kvartsitt, gabbro og syenitt.

Energimineraler

(steinkull og torv)

Energimineraler er betegnelsen på mineraler som kan avgi energi ved forbrenning. Bergarten steinkull som finnes på Svalbard, og torv fra hele Norge hører med. Steinkull benyttes også i metallurgisk industri og i sement. Torv benyttes også til hagejord og jordbruk.