Den som søker om undersøkelsesrett, utvinningsrett, prøveuttak, driftskonsesjon eller ekspropriasjon må betale behandlingsgebyr til DMF. Gebyr skal være betalt før DMF behandler søknaden.

Søker skal betale gebyr for søknad om:

  • undersøkelsesrett etter mineralloven § 13: kr 1 000 per område
  • utvinningsrett etter mineralloven § 29: kr 10 000 per område. Krever søknaden flere enn ett utvinningsområde, skal søker betale et tilleggsgebyr på kr 500 for hvert ekstra område
  • prøveuttak etter mineralloven § 12 eller § 20: kr 5 000
  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43: kr 10 000
  • ekspropriasjon etter mineralloven § 37 første ledd og § 38 første ledd: kr 1 000
  • ekspropriasjon etter mineralloven § 37 andre ledd og § 38 andre ledd: kr 10 000

Gebyr betales til kontonr. 7694 05 05883. Innbetalingen merkes med hva innbetalingen gjelder og uttaksnavn/navn på rettighetsområde.