Utvinningsretten opphører når:

  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43 ikke er gitt etter 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt
  • uttaket ikke faller inn under lovens krav om driftskonsesjon og det er gått mer enn 10 år fra den dagen utvinningsretten ble gitt uten at drift er satt i gang
  • ett år er gått siden driftskonsesjonen bortfalt

Utvinningsretten kan forlenges ved søknad til DMF, jf. mineralloven § 34

Søknaden skal inneholde:

  • info om søker og rettighetsområde
  • begrunnelse for nødvendigheten av forlengelse, for eksempel om forekomsten anses å være en rimelig reserve for søkerens drift