Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål:

Støv og støy fra virksomhet i nærheten

Det er plagsomt mye støv og støy fra et uttak i nærheten der jeg bor. Hvor kan jeg henvende meg om dette?

Støy og støv fra mineraluttak reguleres av forurensningsforskriftens del 7, kapittel 30. Det er Fylkesmannen som fører tilsyn med uttak som omfattes av forskriften.

Søknadsskjema for utvinningsrett

Hvor finner jeg søknadsskjema for utvinningsrett?

Det finnes ikke eget skjema for utvinningsrett. Søker må selv utarbeide søknad, med nødvendige vedlegg.

Rapport etter undersøkelser?

Skal resultatet av undersøkelser meldes inn til myndighetene?

Ja. Undersøkelsesrapporter, måledata og prøvemateriell skal sendes DMF når undersøkelsene på statens mineraler er ferdig eller senest 6 måneder etter at undersøkelsesretten er opphørt.

Varighet - undersøkelsesrett

Hvor lenge varer en undersøkelsesrett og kan den forlenges?

Hovedregelen er 7 år. Kan forlenges dersom søkeren kan sannsynliggjøre at undersøkelser ikke kan bli fullført innen fristen på grunn av ekstraordinære forhold som ikke skyldes søkeren, jf. mineralloven § 23.

Dispensasjon fra krav om driftskonsesjon?

Kan man søke om dispensasjon fra kravet om driftskonsesjon?

Per i dag foreligger det ingen hjemmel for dispensasjon fra kravet om driftskonsesjon.

Reguleringsplan og driftskonsesjon

Må man ha godkjent reguleringsplan for å søke driftskonsesjon?

Nei, men eventuelt tildelt driftskonsesjon erstatter ikke krav om tillatelse etter annet lovverk. Det er søkers ansvar å innhente alle nødvendige tillatelser.

Driftsplan

Hva er en driftsplan?

Driftsplanen er driverens redskap for gjennomføring av uttaket. Planen skal også være grunnlag for DMFs tilsyn i det enkelte uttaksområde og for beregning av økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikringstiltak og oppryddingstiltak, jf. kapittel 2 i forskrift til mineralloven. Driftsplanen skal omfatte hele området der det er gitt tillatelse til uttak/terrenginngrep (reguleringsområdet, konsesjonsområdet). Planlegging og uttak av mineralforekomster må tilpasses forekomstens geologi og topografien i det enkelte uttaksområde.

Driftsplan - saksgang

Skal kommunen godkjenne driftsplanen først, og så DMF, eller omvendt?

Mineralloven har egne bestemmelser om driftsplan. DMF godkjenner driftsplanen. Den skal i utgangspunktet holdes innenfor rammene som reguleringsplanen setter, hvis reguleringsplan finnes. Vi sender søknad om driftskonsesjon, inkl. driftsplanforslag på  høring til bl.a. kommunen. Da skal kommunen vurdere om driftsplanen er i tråd med evt. reguleringsplan.

Sikring og opprydding - nedlagt uttak

Hvem har ansvaret for å sikre og rydde opp i et nedlagt steinbrudd?

I utgangspunktet er det siste driver som har ansvar for sikring og opprydding. Dersom driver ikke lenger finnes, har grunneier ansvaret, såfremt det ikke er avtalt noe annet. Det er spesielle regler dersom det er et gammelt steinuttak for statens mineraler (tidl. Mutbare mineraler) og det ikke fins noen driver på grunnen i dag.

Forurensning fra masseuttak

Forurensning, utslipp fra masseuttak, er det DMF sitt ansvar?

DMF er ikke forurensningsmyndighet, men vi skal bidra til at driften i massetakene tar hensyn til det forurensningsmyndigheten har bestemt. Ved tildeling av driftskonsesjon, kan DMF imidlertid sette vilkår om avbøtende tiltak knyttet til miljø.

Rystelser ved sprengning

Hvor kan jeg henvende meg med klage om rystelser ved sprengning?

I første rekke er det driver som har ansvar for å holde seg innenfor gjeldende regelverk. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvar for dette myndighetsområdet.

Arealavklaring

Hva menes med arealavklaring?

Det betyr å bestemme hva ulike områder skal/kan brukes til (eller ikke). Det er kommunene som er den viktigste myndigheten i denne sammenhengen. De har i oppgave  å planlegge hva som skal legges hvor, f.eks. hvor det kan være boliger, grøntområder, industri, veger, masseuttak,  landbruk osv.  Det er plan-og bygningsloven som  sier hvordan denne planleggingen skal foregå. Det er flere plantyper. Kommuneplanens arealdel er overordnet og grovmasket. Så er det reguleringsplaner, og av dem er detaljplan den mest detaljerte. I alle plantyper skal miljø og andre samfunnsinteresser veies opp mot hverandre.

Uttak fra deponimasser/tipper fra tidligere uttak

Gjelder mineralloven uttak av masser fra steintipper?

Mineralloven gjelder uttak av masse fra fast fjell og løsmasse i naturlig forekomst. Loven omfatter ikke deponimasser eller tipper fra tidligere uttak. Unntaket er uttak fra steintipper som inneholder statens mineraler.

Faktura - gebyrer og avgifter

Blir det sendt ut faktura for betaling av søknadsgebyr og årsavgift?

Nei. Det er søkers og rettighetshavers ansvar å betale gebyr/årsavgift. Søknadsgebyr skal betales ved innlevering av søknaden. Årsavgift skal betales forskuddsvis innen 15. januar. Betales det ikke innen fristen, skal en tilleggsavgift på 50 % betales innen 30. april samme år. Rettigheten faller bort dersom tilleggsavgiften ikke blir betalt innen fristen.

Varighet - utvinningsrett

Hvor lenge varer en utvinningsrett?

Normalt 10 år. Den kan forlenges i henhold til mineralloven § 34.

Hva er gull og gullvasking?

Hva er gull og gullvasking?

Gull er et metall med en tetthet på 19,3 g/cm3. Mineralloven skiller mellom statens mineraler (tetthet høyere enn 5 cm3), og grunneiers mineraler. Gull i fast fjell er definert som statens mineral, mens alluvialt gull regnes som grunneiers mineral. Alluvialt gull er gull som opptrer i løs sand og grus avsatt i en elv (ført til stedet med vann).

Gullvasking er bruk av enkle håndholdte verktøy og vaskepanne i bekker og elver for å vaske små mengder med grus. Gullvasking foregår innenfor i mineralloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-101).

Leteretten innebærer at enhver kan lete på fremmed grunn. Du trenger derfor ikke å sende inn søknad til DMF for å vaske gull, men grunneier og bruker av grunnen må varsles i forveien (se § 10 i mineralloven).

Den frie leteretten omfatter kun arbeider i grunnens overflate som er nødvendige for å påvise mineralske forekomster. Inngrep som kan medføre skade av betydning, kan ikke foretas uten samtykke fra grunneier og bruker av grunnen.

Leteretten inkluderer ikke bruk av større maskineri som kan medføre endringer av vannførselen i vassdraget.

Mineralloven og allemannsretten

Hvor går grensen mellom mineralloven og allemannsretten?

Allemannsretten gir oss rett til å ferdes og oppholde oss i utmark i Norge. Allemannsretten gjelder uavhengig av hvem som er grunneier.

For mer informasjon om allemannsretten, se brosjyre fra Miljødirektoratet: https://www.miljodirektoratet.no/publikasjoner/2020/juni-2020/allemannsretten/.

Dersom du har til formål å kartlegge mineralske ressurser med sikte på utvinning, omfattes vaskingen av mineralloven.

Er formålet med letingen å finne og ta med seg enkle håndstykker, typisk med samleverdi, faller dette utenfor minerallovens letebegrep.

Informasjon om grunneiere og bergrettigheter

Hvor finner jeg informasjon om grunneiere og bergrettigheter?

Mineralloven § 8 sier at leting ikke skal være til hinder for andres undersøkelse, utvinning og drift.

I DMF sin kartløsning (https://minit.dirmin.no/kart/) finnes eiendomsinformasjon i kartlaget «Matrikkel» under «Kartverket». Informasjon om rettighetshavere finner du i kartlaget "Bergrettigheter" under "DMF".

Begrenset leterett eller forbud

Finnes det områder hvor det er forbudt å lete eller områder der leteretten er begrenset?

Finnes det områder hvor det er forbudt å lete?

Ja, det er forbudt å lete i områder som er omfattet av markaloven (Oslo og nærliggende kommuner).

Finnes det områder der leteretten er begrenset?

Det trengs samtykke av grunneier, bruker og vedkommende myndighet (f.eks. kommune, fylkeskommune og Statsforvalter) for å lete i følgende områder (mineralloven § 47):

  • innmark,​
  • industriområder, herunder massetak, brudd eller gruve i drift,
  • område som ligger mindre enn 100 meter fra bygning brukt til permanent eller midlertidig bolig, herunder hytte,
  • område for anlegg for allmennyttige formål og steder som ligger mindre enn 20 meter fra slike anlegg,
  • område som hører til militært anlegg eller øvingsområde,
  • nedlagte gruveområder, herunder bergvelter og avgangsdeponier.

Leter har ansvar for å holde seg innenfor regelverkene.

En oversikt over gamle gruveområder der man må utøve varsomhet finnes i vår karttjeneste (https://minit.dirmin.no/kart/ i kartlaget «Aktsomhetskart» under «DMF».

Leting i tidligere Finnmark fylke?

Er det spesielle regler for leting i tidligere Finnmark fylke?

Ved leting i tidligere Finnmark fylke (§ 10 i mineralloven) skal leter i tillegg skriftlig varsle Sametinget, Finnmarkseiendommen som grunneier, statsforvalteren (tidligere: fylkesmannen) og distriktsstyret for reindriften. Når det er praktisk mulig, skal siidaene varsles muntlig. Varsling skal skje så tidlig som mulig og senest to uker før leting startes.

Endringer i mineralloven

Har du spørsmål om endringer i mineralloven?

Stortinget vedtok 11. juni endringer i mineralloven. Lovendringene finner du i sin helhet her.

Hva betyr det nye kompetansekravet i § 6 i praksis?

Det er ikke et entydig svar på dette, da kompetansen må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Det som er avgjørende for vurderingen om nødvendig kompetanse er på plass, er om det er godtgjort at arbeidet kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Kravet gjelder alle deltakende i virksomheten, men kravet vil tilpasses til den funksjonen som den enkelte har og til den konkrete virksomheten. Kravet er altså relativt.

Jeg vet ikke om jeg er registrert i foretaksregisteret. Hvordan finner jeg ut det?

Du kan søke på foretak og selskap på brreg.no. Dersom du fortsatt er usikker anbefaler vi at du tar direkte kontakt med Brønnøysundregistrene for å avklare dette.

Hva er Foretaksregisteret?

Informasjon om foretaksregisteret finner du her: Brønnøysundregistrene - Om Foretaksregisteret.

Jeg er ikke registrert i Foretaksregisteret. Hva betyr endringen i mineralloven for undersøkelsesretten min?

Det betyr ingenting for undersøkelsesretten du allerede har fått tildelt. Endringen får betydning for søknader som kommer inn etter 1. juli 2021.

Jeg har søkt om undersøkelsesrett før 1. juli, men søknaden er ikke ferdigbehandlet. Hva betyr endringen i mineralloven for søknaden min?

Søknaden du har sendt inn blir behandlet etter regelverket som gjaldt på det tidspunktet vi mottok søknaden. Endringen får betydning for søknader som kommer inn etter 1. juli 2021.

Hvordan registrerer jeg et foretak i Foretaksregisteret?

På Brønnøysundregistrene ligger det en oppskrift på hvordan du registrerer ulike foretak. Vi lenker til noen eksempler nedenfor.

Hvordan oppretter jeg et Enkeltpersonforetak?

Fremgangsmåte følger her: Brønnøysundregistrene - Slik starter du enkeltpersonforetak.

Hva koster det å registrere et selskap i Foretaksregisteret?

En oversikt over gebyr for registrering for ulike foretak finnes her: Brønnøysundregistrene - Gebyr for registrering og tinglysing.

Hvilke plikter følger med å være registrert i Foretaksregisteret?

Det er selskapsformen du velger som bestemmer hvilke plikter som følger med – ikke hvorvidt foretaket er registrert i Foretaksregisteret eller ikke. Det følger ulike forpliktelser med ulike typer selskap og registreringer. Hos brreg.no finner du veiledning.

Jeg har et enkeltpersonforetak. Kan jeg søke om undersøkelsesrett med det?

Ja, så fremt enkeltpersonforetaket er registrert i Foretaksregisteret, kan du søke om undersøkelsesrett.

Vi er et utenlandsk selskap. Hvordan kan vi få undersøkelsesrett?

Selskapet må være registrert i Foretaksregisteret. For å kunne registreres i Foretaksregisteret, må selskapet ha et norsk organisasjonsnummer. Et alternativ er å opprette et nytt norsk selskap, et annet er å opprette et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF).

Samleside for NUF finnes her: Brønnøysundregistrene - Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF).

Informasjon om hvordan et AS opprettes finnes her: Brønnøysundregistrene - Slik starter du aksjeselskap.

Vi har planlagt undersøkelsesarbeid, men ser at vi er for sene i forhold til den nye fristen. Hva gjør vi?

Etter 1. juli må undersøkelsesarbeid varsles senest 2 måneder før oppstart.;

Med et skriftlig samtykke fra Direktoratet for mineralforvaltning, grunneier og brukeren av grunnen, og eventuelle andre berørte parter, kan det gjøres unntak fra fristen.

Skal vi varsle undersøkelsesarbeid når vi har utvinningsrett?

Ja, den som har utvinningsrett til statens mineraler, skal varsle om undersøkelsesarbeider.

Frequently asked questions about adjustments to the Minerals Act

On June 11th, the Norwegian parliament voted to make adjustments to the Minerals Act.

The changes are effective starting July 1st and are available on Lovdata [in Norwegian].

I do not know whether I am registered in the Register of Business Enterprises. How do I know

You can look up companies and enterprises at the Brønnøysund Register Centre website in the “Finn foretak/selskap” box. Should you still be uncertain we recommend you contact the Brønnøysund Register Centre directly

What is the Register of Business Enterprises [Foretaksregisteret]?

Brief English summaries of Norwegian public registries, including the Register of Business Enterprises, are available on Altinn, and further information in Norwegian may be found on Brønnøysund Register Centre.

I am not registered in the Register of Business Enterprises. What will the Minerals Act adjustments mean for my exploration permit?

It will not affect any permits you have already been granted. The adjustments will only affect applications received starting July 1st 2021.

I have submitted an application before July 1st, but my application is still being processed. How will the adjustments to the Minerals Act affect my application?

Your application will be processed according to the rules as of the date we received your application. The adjustments will only affect applications received starting July 1st 2021.

How do I register an enterprise in the Register of Business Enterprises?

Descriptions and registration guides for enterprises are available on the Altinn website. We link to some specific examples below:

How do I establish a sole proprietorship?

Requirements and a guide how to establish sole proprietorships are available on Altinn.

How much does it cost to register an enterprise in the Register of Business Enterprises?

Brønnøysund Register Centre provide an overview of fees [in Norwegian].

What formal duties accompany registry with the Register of Business Enterprises?

Duties and reporting vary according to the enterprise type, not whether the enterprise has been registered with the Registry of Business Enterprises.
 

I have a sole proprietorship; may I apply for an exploration permit with it?

Yes, given that the sole proprietorship is registered in the Register of Business Enterprises, you may apply for exploration permits. 
We are a non-Norwegian enterprise. How can we get an exploration permit?

The enterprise has to be registered in the Registry of Business Enterprises. To be able to register in the Registry of Business Enterprises the company need to have a Norwegian organisation number. An alternative to establishing a Norwegian enterprise is to create a Norwegian registered foreign business (NUF).

We have planned exploration work, but in accordance with the new notification rules, we are late to deliver notice. What do we do?

Starting July 1st notification of exploration work should be delivered at least 2 months before the work commences. 

With written confirmation from the Directorate of Mining, landowner and land users, as well as other affected parties, exceptions from the required pre-notice period may be accommodated.

Shall we deliver notice of exploration work when we have an extraction permit?

Yes, extraction permit holders have to deliver notice of exploration work.