Tildelte driftskonsesjoner i 2019

For alle uttak med et samlet uttak over 10 000 m3 og for alle uttak av naturstein kreves driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF), jf. mineralloven § 43.

Nedenfor finner du en oversikt over alle tildelte driftskonsesjoner i 2019.