Uttak fra deponimasser/tipper fra tidligere uttak

Gjelder mineralloven uttak av masser fra steintipper?

Mineralloven gjelder uttak av masse fra fast fjell og løsmasse i naturlig forekomst. Loven omfatter ikke deponimasser eller tipper fra tidligere uttak. Unntaket er uttak fra steintipper som inneholder statens mineraler.