Forurensning fra masseuttak

Forurensning, utslipp fra masseuttak, er det DMF sitt ansvar?

DMF er ikke forurensningsmyndighet, men vi skal bidra til at driften i massetakene tar hensyn til det forurensningsmyndigheten har bestemt. Ved tildeling av driftskonsesjon, kan DMF imidlertid sette vilkår om avbøtende tiltak knyttet til miljø.