Begrenset leterett eller forbud

Finnes det områder hvor det er forbudt å lete eller områder der leteretten er begrenset?

Finnes det områder hvor det er forbudt å lete?

Ja, det er forbudt å lete i områder som er omfattet av markaloven (Oslo og nærliggende kommuner).

 

Finnes det områder der leteretten er begrenset?

Det trengs samtykke av grunneier, bruker og vedkommende myndighet (f.eks. kommune, fylkeskommune og Statsforvalter) for å lete i følgende områder (mineralloven § 47):

  • innmark,​
  • industriområder, herunder massetak, brudd eller gruve i drift,
  • område som ligger mindre enn 100 meter fra bygning brukt til permanent eller midlertidig bolig, herunder hytte,
  • område for anlegg for allmennyttige formål og steder som ligger mindre enn 20 meter fra slike anlegg,
  • område som hører til militært anlegg eller øvingsområde,
  • nedlagte gruveområder, herunder bergvelter og avgangsdeponier

 

Leter har ansvar for å holde seg innenfor regelverkene.

En oversikt over gamle gruveområder der man må utøve varsomhet finnes i vår karttjeneste (https://minit.dirmin.no/kart/i kartlaget «Aktsomhetskart» under «DMF».