Arealavklaring

Hva menes med arealavklaring?

Det betyr å bestemme hva ulike områder skal/kan brukes til (eller ikke). Det er kommunene som er den viktigste myndigheten i denne sammenhengen. De har i oppgave  å planlegge hva som skal legges hvor, f.eks. hvor det kan være boliger, grøntområder, industri, veger, masseuttak,  landbruk osv.  Det er plan-og bygningsloven som  sier hvordan denne planleggingen skal foregå. Det er flere plantyper. Kommuneplanens arealdel er overordnet og grovmasket. Så er det reguleringsplaner, og av dem er detaljplan den mest detaljerte. I alle plantyper skal miljø og andre samfunnsinteresser veies opp mot hverandre.