Overdragelse - driftskonsesjon

Endringer i mineralloven trådte i kraft 1. juli 2021. Blant endringene er innføring av ny § 45 a om overdragelse av driftskonsesjon, som i sin helhet lyder:

§ 45 a. Overdragelse av driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning kan etter søknad godkjenne en avtale om overdragelse av driftskonsesjon dersom følgende vilkår er oppfylt:

a)           overdrageren av driftskonsesjonen har, i henhold til årlig driftsrapportering etter § 46, foretatt uttak i konsesjonsområdet det siste året før søknaden om overdragelse mottas.

b)           overtageren oppfyller kravene til driftskonsesjon i § 43.

c)            overdrageren har ikke uoppfylte pålegg fra Direktoratet for mineralforvaltning vedtatt i medhold av kapittel 12 i denne loven.

d)           overtageren kan dokumentere utvinningsrett til forekomsten senest på det tidspunktet overdragelsen av driftskonsesjonen godkjennes.

Avtalen om overdragelse av driftskonsesjonen og avtalen om utvinningsrett skal være vedlagt søknaden.

Ved overdragelse av driftskonsesjon trer overtageren inn i alle overdragerens rettigheter og plikter etter denne loven og vedtaket om driftskonsesjon. Dette gjelder også for tidligere arbeider som er utført eller manglende utført av overdrageren. Privatrettslige avtaler mellom overdrageren og overtageren innskrenker ikke overtagerens plikter etter denne loven eller vedtak gitt i medhold av loven.

Departementet kan gi forskrift om innholdet i søknader om overdragelse av driftskonsesjon.

Søknad om overdragelse

Søknad om overdragelse skal inneholde:  

Opplysninger Dokumentasjon
Avtale om overdragelse

Avtalen skal være datert og signert av både overdragende og overtakende part, og for øvrig inneholde:

  • Navn på konsesjonsområde/uttaket
  • Overdragerens organisasjonsnummer
  • Overtakerens organisasjonsnummer

Overtakerens kontaktopplysninger

 x
Overtakerens utvinningsrett til forekomsten

Grunneiers mineraler:

Avtale med grunneier eller annen rettighetshaver til de mineralske ressursene vedlegges. Arealangivelse inntegnet på kart eller annen bekrivelse vedlegges også.

Der søker selv er grunneier, skal det vedlegges utskrift fra grunnboka.

Statens mineraler:

Henvisning til tildelt utvinningsrett etter mineralloven eller utmål etter bergverksloven.
 

Navn på bergteknisk ansvarlig (BTA)
Dersom uttaket skal ha ny BTA (annen enn for tildelt konsesjon), må det legges ved dokumentasjon for kompetanse i henhold til kravene som følger av forskrift til mineralloven kapittel 3.
 
Overtakerens samlede tekniske og bergfaglige kompetanse for driften av uttaket

Det skal gis en oversikt over overtakende selskaps organisasjon med særlig hensyn til teknisk ledelse, bergfaglig kompetanse og annen teknisk kompetanse.

Dersom det skal leies inn kompetanse, skal også dette dokumenteres.   
 
Økonomi

Plan for finansieringen av tiltaket, herunder budsjett for de første driftsårene. Budsjettet skal vise markedssituasjonen, prisnivået for produktet eventuelt ledsaget av leveranseavtaler.

Oversikt over nødvendige investeringer i utstyr og maskiner, eventuelt oversikt over kostnader ved leie av maskiner og tjenester.