Gebyr for behandling av søknader

Den som søker om undersøkelsesrett, utvinningsrett, prøveuttak, driftskonsesjon eller ekspropriasjon må betale behandlingsgebyr til DMF. Gebyr skal være betalt før DMF behandler søknaden.

Søker skal betale gebyr for søknad om

  • undersøkelsesrett etter mineralloven § 13: kr 1 000 per område
  • utvinningsrett etter mineralloven § 29: kr 10 000 per område. Krever søknaden flere enn ett utvinningsområde, skal søker betale et tilleggsgebyr på kr 500 for hvert ekstra område
  • prøveuttak etter mineralloven § 12 eller § 20: kr 5 000
  • driftskonsesjon etter mineralloven § 43: kr 10 000
  • driftskonsesjon for uttak som krever konsekvensutredning etter forskrift 26. juni 2009 nr. 855 om konsekvensutredninger: kr 20 000
  • ekspropriasjon etter mineralloven § 37 første ledd og § 38 første ledd: kr 1 000
  • ekspropriasjon etter mineralloven § 37 andre ledd og § 38 andre ledd: kr 10 000

Gebyr betales til kontonr. 7694 05 05883. Innbetalingen merkes med hva innbetalingen gjelder og uttaksnavn/navn på rettighetsområde.