Søknad om utvinningsrett - statens mineraler

Søknad om utvinningsrett til statens mineraler sendes DMF.

Søknaden skal inneholde:

  • søkers navn (foretak eller person)
  • søkers postadresse (forretningsadresse)
  • hvilket undersøkelsesområde søknaden bygger på
  • kart som viser utvinningsområdets plassering og eiendomsgrensene slik de fremgår av matrikkelen. Eieres og brukeres navn og adresse skal oppgis, samt gårds- og bruksnummer til berørte parter. Avgrensning av forekomsten og borepunker avmerkes på kartet.
  • opplysninger om hvilke mineraler utvinningsområdet inneholder, hvilke undersøkelsesarbeider som er foretatt og resultatene av disse
  • dokumentasjon på forekomstens rikholdighet, størrelse og beskaffenhet
  • økonomisk vurdering av forekomstens drivverdighet

I sammendraget som følger søknad om utvinningsrett er det relevant å inkludere beskrivelse av geografi og geologi, mineralogi, gehalter, antatt volum, eventuell historisk produksjon og drivverdighet.

Utvinningsområdet skal være en rettvinklet firkant med mindre særlige grunner tilsier en annen form. Utvinningsområdet kan ikke ha flere enn fire hjørnepunkter. I grunnen er grensene for utvinningsområdet loddrette. Utvinningsområdet skal ikke være større enn nødvendig for å dekke forekomstens sannsynlige strekning. Området skal ikke være større enn 1 km2.

Utvinningsretten skal tinglyses. Det er DMF som sørger for at utvinningsretten sendes til tinglysning.

Å søke om utvinningsrett gjør du enklest via Min side.