Søknad om utvinningsrett - statens mineraler

Søknad om utvinningsrett til statens mineraler sendes DMF.

Når du skal søke om utvinningsrett, gjør du det enklest med vår digitale løsning for administrering av bergrettighet via Min side.

Søknaden skal inkludere:

 • Dokumentasjon på forekomstens rikholdighet, størrelse og beskaffenhet
  • Beskrive regionalgeologi, mineralprovins
  • Utført undersøkelsesarbeid og analysemetoder
   • Beskrive hvilke arbeider som er utført, og metoder
   • Kartlegging
   • Geofysikk
   • Prøvetaking (steinprøver, jordprøver etc)
   • Boring
   • Annet
  • Resultater
   • Analyseresultat utført undersøkelsesarbeid
   • Modell over forekomsten
    • kart, snitt, modell
 • Økonomisk vurdering av forekomstens drivverdighet
  • Beskriv den økonomiske vurderingen.
  • Stikkord:
   • Oppredbarhet
   • Investerings- og driftskostnader
   • Markedsvurdering (etterspørsel, priser, valuta)

Utvinningsretten skal tinglyses. Det er DMF som sørger for at utvinningsretten sendes til tinglysning.

Sende analog søknad?

Hvis du ikke har mulighet til å benytte den digitale løsningen via Min side, kan du sende analog søknad til DMF.

Søknaden skal inneholde:

 • søkers navn (foretak eller person)
 • søkers postadresse (forretningsadresse)
 • hvilket undersøkelsesområde søknaden bygger på
 • kart som viser utvinningsområdets plassering og eiendomsgrensene slik de fremgår av matrikkelen. Eieres og brukeres navn og adresse skal oppgis, samt gårds- og bruksnummer til berørte parter. Avgrensning av forekomsten og borepunker avmerkes på kartet.
 • opplysninger om hvilke mineraler utvinningsområdet inneholder, hvilke undersøkelsesarbeider som er foretatt og resultatene av disse
 • dokumentasjon på forekomstens rikholdighet, størrelse og beskaffenhet (se informasjon over)
 • økonomisk vurdering av forekomstens drivverdighet (se informasjon over)

Utvinningsområdet skal være en rettvinklet firkant med mindre særlige grunner tilsier en annen form. Utvinningsområdet kan ikke ha flere enn fire hjørnepunkter. Ned i grunnen er grensene for utvinningsområdet loddrette. Utvinningsområdet skal ikke være større enn nødvendig for å dekke forekomstens sannsynlige strekning. Området skal ikke være større enn 1 km2.