Søknad om utvinningsrett - statens mineraler

Søknad om utvinningsrett til statens mineraler sendes DMF.

Søknaden skal inneholde:

  • søkers navn (foretak eller person)
  • søkers postadresse (forretningsadresse)
  • hvilket undersøkelsesområde søknaden bygger på
  • kart som viser utvinningsområdets plassering og eiendomsgrensene slik de fremgår av matrikkelen. Eieres og brukeres navn og adresse skal oppgis, samt gårds- og bruksnummer til berørte parter. Avgrensning av forekomsten og borepunker avmerkes på kartet.
  • opplysninger om hvilke mineraler utvinningsområdet inneholder, hvilke undersøkelsesarbeider som er foretatt og resultatene av disse
  • dokumentasjon på forekomstens rikholdighet, størrelse og beskaffenhet
  • økonomisk vurdering av forekomstens drivverdighet

Utvinningsområdet skal være en rettvinklet firkant med mindre særlige grunner tilsier en annen form. Utvinningsområdet kan ikke ha flere enn fire hjørnepunkter. I grunnen er grensene for utvinningsområdet loddrette. Utvinningsområdet skal ikke være større enn nødvendig for å dekke forekomstens sannsynlige strekning. Området skal ikke være større enn 1 km2.

Utvinningsretten skal tinglyses. Det er DMF som sørger for at utvinningsretten sendes til tinglysning.