Søknad om driftskonsesjon

For uttak på mer enn 10.000 m3 masse kreves driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). Dere kan søke om driftskonsesjon digitalt ved å logge inn på Min side.

Digitalt søknadsskjema på Min side

Når dere går inn på Min side kommer dere til ID-porten og kan logge inn. Hvis den som skal søke på vegne av virksomheten er gitt riktig tilgang/rolle i Altinn, skal vedkommende finne virksomheten i listen etter å ha logget inn.

Den som skal søke om driftskonsesjon på vegne av virksomheten må ha nødvendig rettighet/rolle i Altinn. For å levere søknaden må vedkommende ha rollen Utfyller/Innsender. Som standard er det daglig leder som har denne rollen, og som har mulighet til å tildele rettigheter/rolle til andre.

For mer informasjon om tildeling av roller, se altinn.no.

Dersom dere ikke ønsker å bruke det digitale søknadsskjemaet, kan dere ta kontakt med DMFs sentralbord og be om å få tilsendt søknadsskjema i PDF-format.

Konsesjonsplikt

Samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 10 000 m³ masse krever driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. 

Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett. Ved vurdering av om driftskonsesjon skal gis, skal det legges vekt på om søker er skikket til å utvinne forekomsten. Det kan settes vilkår i konsesjonen. Driftsområdet skal fastsettes i konsesjonen. Søknaden om driftskonsesjon skal inneholde driftsplan.

Kravet om driftskonsesjon gjelder både for uttak av statens mineraler og grunneiers mineraler.

Søknaden

Dere finner mer informasjon om søknadens innhold etc. når dere har åpnet det digitale skjemaet. Den digitale søknadsprosessen leder dere steg for steg gjennom punktene som skal belyses i søknaden. Dere kan gå frem og tilbake i de ulike stegene ved behov.

FastTrack for de enkle uttakene

Hvis følgende kriterier er oppfylt, vil søknaden automatisk bli behandlet i FastTrack-løsningen:

 • Vedtatt reguleringsplan for uttaksområdet er 3 år eller nyere
 • Søknaden gjelder uttak av byggeråstoff (fast fjell som skal knuses eller løsmasser)
 • Søknaden gjelder dagbrudd (drives over jord)
 • Totalt uttak er mindre enn 500 000 m3
 • Planlagt høydeforskjell mellom topp- og bunnkote i uttaket er mindre enn 30 meter
 • Uttaksområdet ligger ikke i Finnmark

Kvalifiserer uttaket til FastTrack, kan dere skrive en forenklet driftsplan direkte i søknaden, hvis planen ikke allerede er utarbeidet som eget dokument.

Tiltakshavers ansvar

Søker/tiltakshaver har ansvar for å beskrive og dokumentere driften i uttaket på en slik måte at DMF kan vurdere om vilkårene for driftskonsesjon er oppfylt.

En driftskonsesjon etter mineralloven erstatter ikke krav om tillatelser, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen lovgivning. Det er tiltakshavers ansvar å innhente slike tillatelser.

Tiltakshaver skal sende melding til DMF før oppstart. DMF skal også ha melding hvis driften stanses midlertidig eller legges ned/avsluttes.

DMFs saksbehandling og vurderinger

DMF skal vurdere søknaden om driftskonsesjon etter bestemmelsene i mineralloven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Våre vurderinger skal legge vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergmessig forsvarlig drift og om søker har nødvendig kompetanse til drift av forekomsten. Innenfor rammen av en bærekraftig utvikling skal DMF vurdere prosjektet opp mot flere samfunnshensyn:

 • verdiskaping og næringsutvikling
 • naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv
 • innvirkning på omgivelsene og nærliggende områder under driften
 • miljømessige konsekvenser av utvinning
 • planer for etterbruk eller tilbakeføring av området

DMF stiller normalt vilkår ved tildeling av driftskonsesjon. Vilkårene vil blant annet omfatte krav til driftsplan og økonomisk sikkerhetsstillelse for sikring og opprydning etter endt drift.

For at saken skal bli best mulig belyst, legges søknad om driftskonsesjon ut til offentlig høring i henhold til reglene i forvaltningsloven.

Saksbehandlingstiden for søknader om driftskonsesjon kan påvirkes av forhold som kommer frem i høringsuttalelser og som krever ytterligere avklaringer, men er normalt 4-6 måneder fra en søknad anses å være komplett og lagt ut til høring.