1259 resultater
23.06.2015

Søknad om særskilt tillatelse til undersøkelser på statens mineraler i Finnmark (§ 17)

23.06.2015
Før oppstart av drift skal det sendes melding til DMF.
23.06.2015
Ved midlertidig driftsopphold skal det sendes melding til DMF.
23.06.2015
Når virksomheten avsluttes skal det sendes melding til DMF.
23.06.2015
Mineralloven skiller mellom leting og undersøkelse og varslingsplikten er her ulik.
23.06.2015

Når bergteknisk ansvarlig oppfyller de kvalifikasjonskrav som stilles for uttaket, kreves ingen formell godkjenning fra DMF.

23.06.2015
Her vises en samlet oversikt over søknader til DMF.
23.06.2015
Her vises en samlet oversikt over meldinger og varsler.
23.06.2015
Her vises en samlet oversikt over lovpålagt rapportering.
24.06.2015

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon for Heggdalene massetak.

24.06.2015
Forurensning, utslipp fra masseuttak, er det DMF sitt ansvar?
24.06.2015
Hvor kan jeg henvende meg med klage om rystelser ved sprengning?
24.06.2015
Hva menes med arealavklaring?
24.06.2015
Gjelder mineralloven uttak av masser fra steintipper?
24.06.2015
Blir det sendt ut faktura for betaling av søknadsgebyr og årsavgift?
24.06.2015
Hvor lenge varer en utvinningsrett?
25.06.2015

Sjur Helge Ramstad søker om driftskonsesjon for å ta ut skifer på Øvernes i Etne kommune.

Sider