10 resultater
19.04.2015
I lovgivningen skilles det mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
29.05.2015
Ved nedleggelse av drift på statens mineraler, skal tiltakshaver levere sluttrapport fra driften til DMF.
31.03.2015

Fri leterett

Enhver kan lete etter grunneiers mineraler, med de begrensninger som følger av mineralloven og annen lovgivning.
31.03.2015
For å få undersøkelses- og/eller utvinningsrett til grunneiers mineraler kreves avtale med grunneier.
30.03.2015
Med bergrettigheter menes undersøkelsesrett og utvinningsrett. Mineralloven skiller mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
04.06.2015

Metallisk malm

(jern, nikkel ilmenitt-titan og molybden)

23.06.2015

Statens mineraler

11.02.2015
Etter mineralloven § 43 krever et samlet uttak på mer enn 10.000 m3 masse, samt ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF)
01.04.2015
For å starte et masseuttak, er det en forutsetning at driver har utvinningsrett for området. Regelverket skiller mellom uttak over 500 m3 og uttak over 10.000 m3.
29.05.2015
Det kreves særskilt tillatelse fra DMF for å foreta prøveuttak ved undersøkelser både på grunneier og statens mineraler.