1213 resultater
22.06.2015
Hva er en driftsplan?
22.06.2015
Hvem har ansvaret for å sikre og rydde opp i et nedlagt steinbrudd?
22.06.2015
Skal kommunen godkjenne driftsplanen først, og så DMF, eller omvendt?
23.06.2015

Statens mineraler

23.06.2015

Undersøkelsesretten til statens mineraler opphører når syv år er gått fra den dagen søknaden ble innvilget.

23.06.2015

Utvinningsretten opphører når:

23.06.2015

Undersøkelsesrett og utvinningsrett til statens mineraler kan overdras, jf.

23.06.2015

Når bergteknisk ansvarlig ikke oppfyller de krav til utdanning som stilles for uttaket, må det sendes søknad om godkjenning til DMF.

23.06.2015

Søknad om særskilt tillatelse til undersøkelser på statens mineraler i Finnmark (§ 17)

23.06.2015
Før oppstart av drift skal det sendes melding til DMF.
23.06.2015
Ved midlertidig driftsopphold skal det sendes melding til DMF.
23.06.2015
Når virksomheten avsluttes skal det sendes melding til DMF.
23.06.2015
Mineralloven skiller mellom leting og undersøkelse og varslingsplikten er her ulik.
23.06.2015

Når bergteknisk ansvarlig oppfyller de kvalifikasjonskrav som stilles for uttaket, kreves ingen formell godkjenning fra DMF.

23.06.2015
Her vises en samlet oversikt over søknader til DMF.
23.06.2015
Her vises en samlet oversikt over meldinger og varsler.
23.06.2015
Her vises en samlet oversikt over lovpålagt rapportering.
24.06.2015

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon for Heggdalene massetak.

24.06.2015
Forurensning, utslipp fra masseuttak, er det DMF sitt ansvar?
24.06.2015
Hvor kan jeg henvende meg med klage om rystelser ved sprengning?

Sider