1094 resultater
23.06.2015

Undersøkelsesrett og utvinningsrett til statens mineraler kan overdras, jf.

23.06.2015

Når bergteknisk ansvarlig ikke oppfyller de krav til utdanning som stilles for uttaket, må det sendes søknad om godkjenning til DMF.

23.06.2015

Når bergteknisk ansvarlig oppfyller de kvalifikasjonskrav som stilles for uttaket, kreves ingen formell godkjenning fra DMF.

31.03.2015

Fri leterett

Enhver kan lete etter grunneiers mineraler, med de begrensninger som følger av mineralloven og annen lovgivning.
07.05.2015
Nedenfor vises oversikt over og mer informasjon om søknader, tillatelser og rapportering som gjelder for mineralvirksomhet på Svalbard.
23.06.2015
Her vises en samlet oversikt over søknader til DMF.
23.06.2015
Her vises en samlet oversikt over meldinger og varsler.
23.06.2015
Her vises en samlet oversikt over lovpålagt rapportering.
23.06.2015
Når virksomheten avsluttes skal det sendes melding til DMF.
19.04.2015
Skal resultatet av undersøkelser meldes inn til myndighetene?
Gjesvær
18.06.2015
For å fremme en bærekraftig utvikling skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.
Grauaberget skiferbrudd i Voss
17.06.2015
Publikasjonen Mineralressurser i Norge 2014 utgis av DMF og NGU. Den er basert på bergindustribedriftenes egne produksjons- og salgstall fra den årlige driftsrapporteringen til DMF.
24.06.2015

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon for Heggdalene massetak.

08.05.2015
Når virksomheten avsluttes eller ved midlertidig driftsopphold, skal det sendes melding til DMF.
24.06.2015
Forurensning, utslipp fra masseuttak, er det DMF sitt ansvar?
24.06.2015
Hvor kan jeg henvende meg med klage om rystelser ved sprengning?
24.06.2015
Hva menes med arealavklaring?
24.06.2015
Gjelder mineralloven uttak av masser fra steintipper?
24.06.2015
Hvor finner jeg søknadsskjema for undersøkelsesrett til statens mineraler?
24.06.2015
Blir det sendt ut faktura for betaling av søknadsgebyr og årsavgift?

Sider