1213 resultater
31.03.2015
1. juli 2017 blei ny forskrift om konsekvensutgreiingar sett i kraft.
31.03.2015
For å få undersøkelses- og/eller utvinningsrett til grunneiers mineraler kreves avtale med grunneier.
01.04.2015
En viktig målsetning med mineralloven er å sikre at områder hvor det foregår uttak av mineralske ressurser blir forsvarlig ryddet og sikret, både underveis og etter endt drift.
01.04.2015
For å starte et masseuttak, er det en forutsetning at driver har utvinningsrett for området. Regelverket skiller mellom uttak over 500 m3 og uttak over 10.000 m3.
06.04.2015
For tiltak som blir behandla etter ulike sektorlover, er det nødvendig å vurdere om tiltaka rører ved viktige mineralressursar, slik at ein kan unngå nedbygging eller anna bandlegging av ressursane.
06.04.2015
Ved uttak av mineralske ressurser, skal driver rapportere årlig til DMF.
07.04.2015
Her vises det sentrale regelverk som er relevant i forhold til forvaltning av mineralske ressurser.
09.04.2015
Det er plagsomt mye støv og støy fra et uttak i nærheten der jeg bor. Hvor kan jeg henvende meg om dette?
15.04.2015
DMF publiserer Harde fakta om mineralnæringen - mineralstatistikk hvert år.
16.04.2015
Her vises en oversikt over de mest sentrale lover når det gjelder forvaltning av mineralressurser, og rettigheter og plikter for tiltakshavere og andre.
16.04.2015
Her vises en oversikt over de mest sentrale forskriftene når det gjelder forvaltning av mineralressurser, og rettigheter og plikter for tiltakshavere og andre.
16.04.2015
Her vises relevante veiledere for mineralvirksomhet.
17.04.2015
19.04.2015
I lovgivningen skilles det mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
19.04.2015
I lovgivningen skilles det mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
19.04.2015
Hvor finner jeg søknadsskjema for utvinningsrett?
19.04.2015
Skal resultatet av undersøkelser meldes inn til myndighetene?
19.04.2015
Hvor lenge varer en undersøkelsesrett og kan den forlenges?
24.04.2015
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) forvaltar bergverksordninga for Svalbard, som blei gitt ved kongeleg resolusjon av 7. august 1925.
24.04.2015
Alle uttak skal ha en bergteknisk ansvarlig, jf. forskrift til mineralloven § 3-1.

Sider