9 resultater
02.07.2021

Søknadsskjema for overdragelse

08.01.2020
For uttak på mer enn 10.000 m3 masse kreves driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).
25.04.2018
DMF har den siste tiden fått spørsmål om minerallovens bestemmelser om oppstart av drift på mineralske forekomster, der det foreligger flere utvinningsretter i samme område.
23.06.2015

Statens mineraler

04.06.2015

Metallisk malm

(jern, nikkel ilmenitt-titan og molybden)

29.05.2015
Det kreves særskilt tillatelse fra DMF for å foreta prøveuttak ved undersøkelser både på grunneiers og statens mineraler.
29.05.2015
Ved nedleggelse av drift på statens mineraler, skal tiltakshaver levere sluttrapport fra driften til DMF.
01.04.2015
For å starte et masseuttak, er det en forutsetning at driver har utvinningsrett for området. Regelverket skiller mellom uttak over 500 m3 og uttak over 10.000 m3.
30.03.2015
Med bergrettigheter menes undersøkelsesrett og utvinningsrett. Mineralloven skiller mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.