24 resultater
11.03.2015
Test av seksjon med beskrivelse.
11.03.2015
Seksjonen for informasjon har en beskrivelse her.
20.03.2015
Ingress is here
25.03.2015
Med hjemmel i minerallovens kapittel 11 skal DMF føre tilsyn med at undersøkelser og drift foregår på bergfaglig forsvarlig måte.
27.03.2015

Dette er en samleside som skal inkludere test-blokken vi akkurat opprettet.

27.03.2015
Målet med utdanningen er å utdanne ledere og tekniske mellomledere som kan være med på å dekke behovet for kompetanse på dette nivået innen voksende anleggs-, bergverks- og mineralnæringer.
30.03.2015

Fri leterett - statens mineraler

31.03.2015

Fri leterett

Enhver kan lete etter grunneiers mineraler, med de begrensninger som følger av mineralloven og annen lovgivning.
30.03.2015
Med bergrettigheter menes undersøkelsesrett og utvinningsrett. Mineralloven skiller mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
25.03.2015
Bruk skjemaet nedenfor for å varsle oss om mangelfull sikring etter gammel, nedlagt gruvevirksomhet på statens mineraler (metallgruver).
30.03.2015
Den som har en undersøkelsesrett med best prioritet kan søke om utvinningsrett etter mineralloven § 29.
25.03.2015
DMFs hovedkontor ligger i Trondheim, med avdelingskontor på Svalbard som er bemannet deler av året.
31.03.2015
For å få undersøkelses- og/eller utvinningsrett til grunneiers mineraler kreves avtale med grunneier.
30.03.2015

Både undersøkelsesretter og utvinningsretter kan overdras, jf. mineralloven §§ 26 og 35.

30.03.2015
En undersøkelsesrett er rett til nødvendige undersøkelser på et bestemt område for å vurdere om mineralforekomst kan være drivverdig. Rettigheten er ikke begrenset til en bestemt forekomst.
30.03.2015

Et undersøkelsesområde kan maksimalt være 10 km2.

30.03.2015

Et utvinningsområde skal ikke være større enn nødvendig for å dekke forekomstens sannsynlige utstrekning.

31.03.2015
1. juli 2017 blei ny forskrift om konsekvensutgreiingar sett i kraft.
31.03.2015
Norge har betydelege mineralressursar og DMF sin primære oppgåve er å arbeide for at desse blir forvalta og utnytta til det beste for samfunnet.
31.03.2015
Samfunnet har behov for store mengder mineralske råstoff for å fungere. Det meste av dette blir teke ut frå fast fjell.

Sider