20 resultater
24.06.2015
Hvor lenge varer en utvinningsrett?
24.06.2015
Blir det sendt ut faktura for betaling av søknadsgebyr og årsavgift?
23.06.2015
Mineralloven skiller mellom leting og undersøkelse og varslingsplikten er her ulik.
23.06.2015

Søknad om særskilt tillatelse til undersøkelser på statens mineraler i Finnmark (§ 17)

23.06.2015

Undersøkelsesrett og utvinningsrett til statens mineraler kan overdras, jf.

23.06.2015

Utvinningsretten opphører når:

23.06.2015

Undersøkelsesretten til statens mineraler opphører når syv år er gått fra den dagen søknaden ble innvilget.

23.06.2015

Statens mineraler

19.06.2015
Rapporteringsplikten ligger i kjernen av tiltak som er viktige for å oppnå effektiv kartlegging av mineralressursene.
15.06.2015

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har mottatt søknad fra Voll Lunde Maskin AS om prøveuttak av fjell på Muggeteigen i Lærdal kommune etter

29.05.2015
Det kreves særskilt tillatelse fra DMF for å foreta prøveuttak ved undersøkelser både på grunneiers og statens mineraler.
28.05.2015
Søknad om utvinningsrett til statens mineraler sendes DMF.
19.04.2015
Hvor lenge varer en undersøkelsesrett og kan den forlenges?
31.03.2015
For å få undersøkelses- og/eller utvinningsrett til grunneiers mineraler kreves avtale med grunneier.
30.03.2015
Med bergrettigheter menes undersøkelsesrett og utvinningsrett. Mineralloven skiller mellom mineraler eid av staten og mineraler eid av grunneier.
30.03.2015

Både undersøkelsesretter og utvinningsretter kan overdras, jf. mineralloven §§ 26 og 35.

30.03.2015

Et utvinningsområde skal ikke være større enn nødvendig for å dekke forekomstens sannsynlige utstrekning.

30.03.2015

Et undersøkelsesområde kan maksimalt være 10 km2.

30.03.2015
Den som har en undersøkelsesrett med best prioritet kan søke om utvinningsrett etter mineralloven § 29.
30.03.2015
En undersøkelsesrett er rett til nødvendige undersøkelser på et bestemt område for å vurdere om mineralforekomst kan være drivverdig. Rettigheten er ikke begrenset til en bestemt forekomst.