Rådgiver og seniorrådgiver jurist

Vi forvalter Norges mineralressurser til det beste for samfunnet. Vil du være med og bidra til å fylle samfunnsoppdraget vårt?

Da søker vi deg som

Rådgiver og Seniorrådgiver jurist

I disse stillingene gis du gode muligheter til å bidra i forvaltningen og påvirke utviklingen av mineralnæringen i Norge og på Svalbard. Sentrale arbeidsoppgaver vil være knyttet til å følge opp vårt samfunnsoppdrag som er å bidra til økt verdiskaping gjennom å legge til rette for en langsiktig ressurstilgang basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler i Norge. Avhengig av stillingsnivå og seksjonstilhørighet skal du blant annet bidra til dette gjennom konsesjonsbehandling, tilsynsvirksomhet, tildeling av bergrettigheter og behandling av klagesaker etter mineralloven og forvaltningsregelverket. Informasjon og veiledning om mineralloven i bransjen er en viktig del av arbeidet.

Avhengig av kompetanse vil du også få mulighet til å jobbe med utredninger på bestilling fra Nærings- og fiskeridepartementet, lovtolking og utvikling av regelverk og retningslinjer innenfor minerallovens område. Det vil være viktig at du samarbeider internt og eksternt, bl.a. med øvrige direktorater og andre offentlige etater.

Andre arbeidsoppgaver vil være aktuelle avhengig av kandidatens kompetanse og interesse, samt DMFs behov.

Vi ønsker å ansette flere personer innen hver stillingskategori.

Kvalifikasjonskrav rådgivere

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Ønskelig med 2-3 års relevant erfaring som jurist, men nyutdannede kan også søke
 • Erfaring som vurderes å være relevant er for eksempel
  • Offentlig forvaltning, plan- og bygningsrett, urfolksrettigheter
  • Tilsynsvirksomhet
  • Naturressursforvaltning (miljø-, vann- og naturmangfold)

Kvalifikasjonskrav seniorrådgivere

 • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • Ønskelig med solid, relevant erfaring som jurist
 • Erfaring som vurderes å være relevant er for eksempel
  • Offentlig forvaltning, plan- og bygningsrett, urfolksrettigheter og/eller prosjektarbeid
  • Tilsynsvirksomhet
  • Naturressursforvaltning (miljø-, vann og naturmangfold)

Personlige egenskaper, gjelder både rådgivere og seniorrådgivere

Vi legger vekt på å ansette personer med den rette kombinasjonen av erfaring, faglig kompetanse og personlige egenskaper.

Vi ser for oss at du:

•    Har et ønske om å utøve bærekraftig forvaltning av mineralressurser til beste for samfunnet

•    Tar initiativ og er en positiv bidragsyter for utvikling og forbedring

•    Har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig (bokmål og nynorsk)

•    Har gode samarbeidsevner og gjennomføringskraft

Vi holder til i nye og trivelige lokaler på Lade i Trondheim. Her er det bussholdeplass rett utenfor døren og parkeringsmuligheter. Vi tilbyr fleksibel arbeidstidsordning, trening i arbeidstid og gode ytelser i Statens pensjonskasse som omfatter pensjon, forsikring og muligheter for boliglån. Lønn etter statens lønnsregulativ, stillingskode 1364 Seniorrådgiver og 1434 Rådgiver.

Du må regne med noe reisevirksomhet. Dette vil variere avhengig av type oppgaver og arbeidet foregår i hovedsak fra vårt hovedkontor i Trondheim.

DMF ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss.

Vil du høre mer om stillingen, kan du kontakte Anette Hansen, 900 80 079 eller Torill Eidsheim, 993 25 710 i Jefferson Wells.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i tilfelle få varsel om.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 8. september 2022

OM DMF

Hver eneste dag er du avhengig av mineraler. Hvert år forbruker du nesten 13 tonn norske mineralske råstoffer. Lys i huset og strøm til bilen. Rent vann og beinproteser. Til og med papiravisen, telefonen eller nettbrettet du holder i når du leser dette, er laget av mineraler.

I Norge har vi et stort potensial for mineralproduksjon, og næring som gir stor samfunnsnytte og verdiskaping. Men mineralske ressurser er ikke-fornybare, og må forvaltes på en bærekraftig måte. Det er derfor vi i Direktoratet for Mineralforvaltning har en viktig oppgave. Det er vi som forvalter mineralloven, vi bidrar til økt verdiskaping og til forsvarlig utvinning og bearbeiding. Vi skal også sørge for at Svalbards geologiske ressurser forvaltes og utnyttes på best mulig måte.

I løpet av de ti siste årene har vår oppgave endret seg i takt med samfunnet; vi har tredobletantall ansatte og er i dag i overkant av femti personer som jobber for vårt samfunnsoppdrag. Vi er et tverrfaglig og moderne direktorat som ser at behovet de siste årene har endret seg. Dermed også kompetansen vi trenger og hvordan vi jobber. Samfunnet krever stadig mer av mineralnæringen og av oss som direktorat. Vi skal være rustet til å oppfylle samfunnets forventinger til oss, som forvaltere av landets mineralressurser til det beste for samfunnet.

Som ansatt i DMF får du mulighet til å bidra til den videre utviklingen av mineralforvaltningen i Norge.