Innhold - søknad om driftskonsesjon

Søknad om driftskonsesjon skal inneholde

Dokumentasjon på utvinningsrett

Søknad - grunneiers mineraler

Avtale med grunneier eller annen rettighetshaver til de mineralske ressursene vedlegges. Arealangivelse inntegnet på kart eller annen bekrivelse vedlegges også.

Der søker selv er grunneier, skal det vedlegges utskrift fra grunnboka.

Søknad -  statens mineraler

Henvisning til tildelt utvinningsrett etter mineralloven eller utmål etter bergverksloven.

Status etter plan- og bygningsloven

Det skal fremgå hvilket formål området er lagt ut til i kommuneplanens arealdel.

Det skal videre fremgå om tiltaket er omfattet av en reguleringsplan eller om området er under regulering til formålet.

Kompetanse

Det skal gis en oversikt over selskapets organisasjon med særlig hensyn til teknisk ledelse, bergfaglig kompetanse og annen teknisk kompetanse.

I tillegg stilles det krav om at uttak skal ha en bergteknisk ansvarlig

Forslag til driftsplan

Det skal sendes med forslag til driftsplan. Forslaget skal være i samsvar med kravene i DMFs veileder for utarbeidelse av driftsplan.

Dersom tiltaket allerede har fått godkjent driftsplan, skal det vises til denne.

Når det gjelder eksisterende uttak med godkjente driftsplaner, stilles krav om oppdatering/ajourføring av planen hvis godkjenning er eldre enn 5 år.

Økonomisk skikkethet

Følgende skal inkluderes i søknaden for nye uttak:

  • Oversikt over nødvendige investeringer i utstyr og maskiner, eventuelt oversikt over kostnader ved leie av maskiner og tjenester.
  • Oversikt over investeringer i tilrettelegging (adkomst, avdekning, lagerområder, bygninger).
  • Plan for finansieringen av tiltaket, herunder budsjett for de første driftsårene. Budsjettet skal vise markedssituasjonen, prisnivået for produktet eventuelt ledsaget av leveranseavtaler

For uttak som allerede er i drift, dokumenteres de økonomiske forholdene ved at godkjent årsregnskap for de siste to år vedlegges.

Økonomisk sikkerhetsstillelse

En vurdering av behovet for at det stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak, herunder om form for og størrelse på sikkerheten.

DMF har utarbeidet en veileder for økonomisk sikkerhetsstillelse og en modell for beregning av den økonomiske sikkerhetsstillelsen.

For tiltak i Finnmark

Hvis det søkes om driftskonsesjon i Finnmark, skal søker også i rimelig utstrekning fremskaffe opplysninger om berørte samiske interesser.