Ytterhakksholmen i Træna kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Træna kommune.

Søknaden gjelder Ytterhakksholmen masseuttak på gnr/bnr. 1/447 og 1/286 i Træna kommune. Omsøkt område er om lag 18 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14 og 15. Det er anslått et årlig, og totalt, uttak av masser på 200 000 m3. Området er regulert til område for steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan for Træna havn, vedtatt 18. april 2012 og revidert 29. september 2021.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 4. April 2022