Wold i Eidfjord kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Øygard Vest AS.

Eidfjord Sand & pukk, Wold, er lokalisert på gnr./bnr. 28/9 i Eidfjord kommune. Det omsøkte området har et areal på 61 daa. Søker oppgir at uttaket er omfattet av reguleringsplan som er stadfestet av Fylkesmannen i Hordaland 12. juni 1987. Videre oppgir søker at uttaksområdet Wold ser ut til å være regulert til jordbruk, men har vært drevet som massetak i mange år.

Søker oppgir at forekomsten består av grus og sand, for det meste ulike typer gneis og granitt, og at den tilfredsstiller de fleste krav til bruk. Anslått totalvolum for uttaket er 175 000 m3 og forventet årlig uttak er 20 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 3. juni 2016