Vølseth masseuttak i Selbu kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Kyllo Maskin AS.

Søknaden gjelder Vølseth masseuttak på del av gnr/bnr 55/1 i Selbu kommune. Omsøkt område er om lag 30 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14 og 15. Det er anslått et årlig uttak av masser på om lag 20 000 m3 og totalt uttak på om lag 650 000 m3. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan «Masseuttak eiendommen Vølset gnr 55 bnr 1», vedtatt 6. januar 2011.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 10. juni 2022