Vive steinbrudd i Steinkjer kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Veidekke Industri AS.

Vive steinbrudd er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 185/1 i Steinkjer kommune. Det omsøkte området er om lag 46 daa og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «steinbrudd» i reguleringsplan med plan-ID 170228 og navn «Vive steinbrudd». Det er oppgitt at forekomsten består av meta sandstein – metagråvakke, som hovedsakelig vil benyttes til asfalt, betong, ballast til jernbane og som materiale for vegbygging. Det er estimert et årlig uttak på 0 – 20 000 m3 og et totalt uttak på 100 000 m3.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 16. november 2018