Vika grustak i Misvær, Bodø kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Nordland Betong AS.

Søknaden omfatter en utvidelse av Vika grustak, og er lokalisert på gnr./bnr. 212/2 og 212/5 i Bodø kommune. Den omsøkte utvidelsen omfatter et område på 0,8 dekar. Området fremgår på s. 4 i høringsvedlegget. For ordens skyld gjør DMF oppmerksom på at det er oppgitt feil på størrelse på omsøkt areal i søknadsskjemaet. Søker oppgir at de har konsesjon etter annet regelverk på det eksisterende uttaket.

Ifølge søker er forekomsten en stor breelvavsetting med godt sortert grov grus med noe stein. Råstoffet anvendes til betongproduksjon i Bodø, Meløy, Fauske og produsenter i Steigen og Lofoten. Anslått totalvolum for det utvidede uttaket er 137 000 m3 og forventet årlig uttak er 50 000 m3.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR. Bodø kommune har i vedtak datert 13.10.2016 gitt dispensasjon fra § 1.2, plankravet, i kommuneplanens arealdel utvidelse av eksisterende masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 20. januar 2017