Vestsiden Pukkverk i Ringerike kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra John Myrvang AS, datert 07.03. 2014.

Vestsiden Pukkverk har vært i drift siden 1966 og ligger på Kilemoen, 4 km. fra Hønefoss sentrum. Adkomsten til området er fra fylkesveg 172, ca. 2 km fra E16. Planområdet er i alt 1800 daa. og grenser i øst til Kilemoen industriområde, i nordøst til Kilemoen vannverk. Vestsiden pukkverk er ellers omgitt av friområdet i Oppenåsen og LNF-områder. Vestsiden Pukkverk ble regulert i 2005 og har ressurser for et par hundre år, baser på dagens årsuttak.

Søknaden legges nå ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventning til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 21. august 2015