Vestre Dale pukkverk i Froland kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra YIT Norge AS.

Søknaden gjelder Vestre Dale pukkverk på gnr/bnr. 55/1, 55/5 og 55/9 i Froland kommune. Omsøkt område er om lag 179 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 21 000 m3 og totalt uttak på om lag 3 600 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til steinbrudd og masseuttak og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Vestre Dale, masseuttak og FV158», datert 31. oktober 2005.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 26. februar 2020