Verpe grustak i Nome kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Verpe Grustak AS for Verpe grustak på gårds- og bruksnummer 86/48 i Nome kommune. 

Omsøkt område er om lag 130 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 14 og 15. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 10 000 m3 og totalt uttak på om lag 500 000 m3. Området er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 02.03.21, avsatt til råstoffutvinning. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 5. november 2021