Verket grustak i Hurum kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad, datert 20.6.2014, om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Svelviksand AS.

Svelviksand AS søker om driftskonsesjon for å ta ut grus fra den 9.5 mill. m3 store forekomsten ved Verket. Årlig uttak er anslått til 400 000 m3.  Forekomsten er klassifisert som nasjonalt viktig av Norges geologiske undersøkelse. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2014. Svelviksand AS har drevet grustaket siden 1915.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumenter ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Vi ber om at høringsuttalelsen sendes innen fristen 10. september

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 10. september 2015