Veiem i Grong kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Grong Pukkverk AS.

Grong Pukkverk AS søker om driftskonsesjon for Veiem pukkverk, lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 1/1 i Grong kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 21 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område svarer til område avsatt til steinbrudd i gjeldende reguleringsplan. Anslått total uttak for Veiem er 190 000 m3 og årlig uttak er beregnet til 15 000 m3. Mengede årlig uttak kan endre seg i takt med marked og etterspørsel. DMF bemerker at mengde årlig uttak og anslått total uttak, samt størrelse for uttaksområdet er justert i driftsplanen etter søknadsskjemaet ble sendt.

Ifølge tiltakshaver er hovedbergarten i uttaksområdet gneis. Råstoffene er planlagt benyttet til plastringstein og til tilførselsveier/adkomster ved Namsen. Området er i vedtak av 15. desember 2003 regulert til landbruk og steinbrudd.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 10. mai 2019