Veblungsnes sandtak i Rauma kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon fra Veblungsnes Sandtak AS. Omfattede eiendommer er gbnr. 2/1, 2/33 og 2/34 i Rauma kommune. Anslått berørt areal er 80 daa og vises i kart på side 4 i høringsvedlegget. Det er anslått et årlig uttak på 5.000 m3 og et totalt uttak på 300.000 m3.

Konsesjonsområdet er avmerket som sandtak i kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver opplyser at arbeid med reguleringsplan er pågående.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 7. mars 2022