Varden (Ogna) i Hå kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Stangeland Maskin AS.

Omsøkt konsesjonsområde er lokalisert på gnr./bnr. 100/1 i Hå kommune. Området er på 75 dekar, og fremgår av kart på s. 14 i høringsvedlegget. Ressursen som skal tas ut består av to typer anorisitt, og søker viser til at resultater av prøver viser jevnt god kvalitet. Ressursen skal benyttes i anlegg som utføres i regi av Stangeland Maskin AS i Rogaland-regionen. Totaluttak er på omtrent 955 000 m3, og antatt årlig uttak er på ca. 50 000 m3.

Området er i detaljregulering for masseuttak på Varden (planid 1158) vedtatt regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 3. juni 2021