Varden (Ogna) i Hå kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Stangeland Maskin AS.

Steinbruddet på Varden (Ogna) er lokalisert på gnr./bnr. 100/1 i Hå kommune. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at det er oppgitt feil gnr./bnr. i søknadsskjema vedlagt høringen. Tiltakshaver angir at det omsøkte arealet er ca. 75 daa. Søker oppgir at ressursen består av to typer Anorsitt, som har jevnt god kvalitet og brukes i anleggsvirksomhet i regionen. Anslått totalvolum for uttaket er 1 100 000 m3. Det gjøres oppmerksom på at det er oppgitt feil i søknadsskjema der det fremgår at totalvolum er 1 1000 000 m3. Forventet årlig uttak er 30 000 m3.

Søker oppgir at deler av omsøkt område er omfattet av reguleringsplan massetak Varden datert 16.11.2000. Den øvrige delen av uttaket er avsatt til massetak i kommuneplanen for Hå kommune 2014-2028, og Stangeland Maskin AS planla å starte reguleringsplanarbeid i 2015.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Lørdag, 8. oktober 2016