Vangsnes i Vik kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Fosse Maskin & Transport AS.

Søknaden gjelder Vangsnes masseuttak på gbnr. 97/10 i Vik kommune. Omsøkt område er om lag 27 dekar og fremgår av høringsvedlegget på s. 12. DMF bemerker at området i kartet er merket som «steinbrudd». Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 8 000 m3 og totalt uttak på om lag 800 000 m3. Området er i reguleringsplanen for steinbrudd på Vangsnes datert 26. juni 2008 regulert til steinbrudd.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 6. mai 2020