Vang fjelltak i Hamar kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Skanska Industrial Solutions AS.

Skanska Industrial Solutions AS søker om driftskonsesjon for Vang fjelltak, lokalisert på gbnr. 202/1, i Hamar kommune. Omsøkt område er ca. 123 daa og samsvarer med område regulert til råstoffutvinning. Tiltakshaver viser til NGU sine bergkart og oppgir at forekomsten består av kvartsitt, i tillegg til sandstein og/eller leirskifer/alunskifer i mindre mengder. Forekomsten kan benyttes til de fleste vegbyggingsformål som bærelag, forsterkningslag, forkilt pukk og som tilslag i asfalt.

Ifølge tiltakshaver er anslått totalvolum av mineralforekomsten 2 500 000 m3. Tiltakshaver estimerer et årlig uttaksvolum på 75 000 m3, men dette vil kunne variere med marked og etterspørsel.

Området er i «Detaljreguleringsplan for Fjelltak Vang Almenning» med planID: 0403075900, vedtatt i kommunestyret den 25. oktober 2017, regulert til steinbrudd og massetak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 13. mars 2019