Valsneset pukkverk i Bjugn kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) for Valsneset i Bjugn kommune, datert 19.05.14. Søker er NCC Roads AS.

Søknaden gjelder Valsneset på gnr/bnr 3/139 og 3/20 i Ørland kommune. Pukkverket ligger ved Valsfjorden ca. 15 km nord for kommunesenteret Botngård. Det omsøkte området er på ca. 45 daa.

Det foreligger en områdereguleringsplan for området vedtatt 19.06.2003. Planen er revidert 24.03.2009.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 29. januar 2016