Valørholtet i Bardu kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Trulssen Maskin AS.

Valørholtet er lokalisert på gnr./bnr. 45/1 i Bardu kommune. Totalt omsøkt område er 31,5 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 19. juni 2014 regulert til område for steinbrudd og masseuttak (Plan-ID RI922124). Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av fast fjell. Råstoffene skal blant annet benyttes til veiproduksjon. Det er estimert et årlig uttak på 12 000 m3 og ett total uttak på 244 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 26. februar 2018