Utvidelse Forset Øvre Steinbrudd / Bromstadtrøberga i Trondheim kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Forset Grus AS.

Forset Grus AS søker om driftskonsesjon for Forset Øvre Steinbrudd / Bromstadtrøberga i Trondheim kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 201 dekar og er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 538/2 i Trondheim kommune. Kart på side 13 og 14 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er avsatt til råstoffutvinning i detaljreguleringsplan vedtatt 5. desember 2019 (Plan-ID 2016006).

 Det skal utvinnes fast fjell, som skal knuses til pukk (Gråvakke). Råstoffene skal benyttes til opparbeidelse av bolig og næringsarealer, samt erosjonssikring. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 9 000 000 m3 og et årlig uttak på rundt 100 000 m3. Årlig uttak kan variere på grunn av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 27. mai 2020