Utvidelse av Rombak pukkverk i Narvik kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Rombak Pukkverk AS.

Søknaden om driftskonsesjon gjelder utvidelse av dagens masseuttak på Sørnesodden i Narvik kommune. Uttaket har tidligere hatt tillatelse etter konsesjonsloven av 31. mai 1974. Det søkes nå om utvidelse av uttaket etter mineralloven § 43.

Uttaket vil skje på gbnr. 35/1. Angitt areal for utvidelsen er oppgitt til 15 daa. Totalt anslått uttaksmengde er oppgitt til 500 000 m3 masse, mens årlig uttak er oppgitt til mellom 50 og 70 000 m3 masse. Arealet for utvidelsen av masseuttaket fremgår av kart som er en del av sakens høringsdokumenter.

Området har en midlertidig dispensasjon fra Narvik kommune (ref. 19/1373-17/OLERA), men er under omregulering til masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Lørdag, 4. April 2020